Otkrijte našu novu Smart TV aplikaciju i uživajte u strimovanju!
SAZNAJ VIŠE

Uslovi korišćenja i izjava o poverljivosti

Opšti uslovi

Opšti uslovi korišćenja i uslovi prodaje (dalje u tekstu: Uslovi korišćenja) propisuju uslove i pravila za korišćenje internet stranice www.pickboxnow.com od strane krajnjih korisnika, predstavljaju pravno obavezujući ugovor između korisnika i društva PICKBOX d.o.o. i uređuju korišćenje platforme PICKBOX NOW. Korišćenjem internet stranice www.pickboxnow.com korisnici pristaju na Uslove korišćenja.

 

O opštim uslovima

„PICKBOX NOW“ je naplatna usluga videa na zahtev (tzv. striming usluga) koja svojim korisnicima na domenu www.pickboxnow.com omogućava gledanje serija i filmova na zahtev (dalje u tekstu: serije i filmovi).

„Video na zahtev“ označava audiovizuelnu medijsku uslugu koju pruža društvo PICKBOX d.o.o. za gledanje programa u trenutku koji odabere korisnik na svoj individualni zahtev na osnovu kataloga programa koji bira pružalac medijskih usluga.

„Usluga “PICKBOX NOW“ je usluga koju pruža PICKBOX d.o.o. u svrhu gledanja serija i filmova, uključujući sva obeležja i funkcionalnosti veb-stranice i korisničke interfejse, kao i sav sadržaj i softver povezan s našom uslugom. Usluga se sastoji od striming usluga pristupa serijama i filmovima i sprovođenja finansijskih transakcija.

“Pravo korišćenja internet stranice” lično je i neprenosivo pravo krajnjeg korisnika.

Krajnji korisnik je lično odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki za pristup PICKBOX NOW usluzi. PICKBOX d.o.o. ne odgovara ako korisnik neovlašćeno i neistinito izvrši prijavu u ime druge fizičke ili pravne osobe.

Ako sud utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja nezakonita, ništavna ili neizvodljiva iz bilo kog razloga, onda se takva odredba smatra odvojenom od ostalih odredbi Uslova korišćenja i ne utiče na valjanost i sprovodljivost bilo kojih preostalih odredbi.

 

Promena Uslova korišćenja i promena usluga koje se pružaju korisniku

PICKBOX d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja. Nastavak korišćenja PICKBOX NOW nakon objave izmenjenih Uslova korišćenja podrazumeva da korisnik prihvata izmenjene Uslove korišćenja.

PICKBOX d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili ukine bilo koji deo poslovanja, uključujući sadržaj, vreme dostupnosti sadržaja, opremu potrebnu za pristup ili korišćenje PICKBOX NOW.

 

Postavke komunikacije

Korišćenjem usluge PICKBOX NOW pristajete da primate elektronska obaveštenja povezana s Vašim korisničkim nalogom.

Elektronska obaveštenja uključuju: slanje imejlova na imejl adresu koju ste upisali prilikom registracije, primanje obaveštenja o Vašem nalogu (npr. autorizacije plaćanja, promene lozinke ili načina plaćanja, imejl potvrde i druge informacije vezane za transakcije), dobijanje njuzletera o novim funkcionalnostima i sadržajima PICKBOX NOW, posebnih ponuda, promotivnih obaveštenja i upitnika za korisnike.

Ako više ne želite da učestvujete u određenoj netransakcijskoj komunikaciji, jednostavno se odjavite sa primanja obaveštenja putem linka dostupnog u podnožju imejl poruke ili putem imejl adrese info@pickboxnow.com.

 

Usluga PICKBOX NOW

Usluga PICKBOX NOW redovno se ažurira, a ažuriranje uključuje i izmenu sadržaja ponude filmova i serija.

Društvo PICKBOX d.o.o. redovno testira različite oblike svoje usluge, uključujući svoju veb-stranicu, korisničke interfejse, nivoe usluga, planove, promotivna obeležja, dostupnost serija i filmova, isporuke i cene, i zadržava pravo da Vas uključimo ili isključimo iz navedenih testova bez najave.

Korisnik ovim prihvata da neće arhivirati, preuzimati (osim kroz keširanje nužno za ličnu upotrebu), reprodukovati, distribuirati, menjati, prikazivati, izvoditi, objavljivati, licencirati, stvarati izvedene radove, nuditi na prodaju ili upotrebu (osim ako Vas za to izričito ne ovlašćuju ovi Uslovi korišćenja) sadržaj i informacije sadržane u usluzi PICKBOX NOW ili dobijene od usluge PICKBOX NOW ili preko nje, bez izričitog pisanog odobrenja društva PICKBOX d.o.o.

Prihvatate da nećete zaobilaziti, ukloniti, izmeniti, deaktivirati, degradirati ili ometati bilo koju od zaštita sadržaja na servisu PICKBOX NOW; koristiti robot, spajder, skrejper ili drugo automatsko sredstvo za pristup usluzi; dekompilirati, koristiti obrnuti inženjering ili rastavljati bilo koji softver ili druge proizvode ili procese dostupne preko servisa PICKBOX NOW, umetati bilo kakav kôd ili proizvod ili manipulisati sadržajem usluge na bilo koji način, koristiti rudarenje podataka, prikupljanje podataka ili metode izvlačenja.

Saglasni ste da nećete objavljivati na mreži (aploudovati), postavljati, slati imejlom ili na drugi način slati ili prenositi bilo koji materijal namenjen prekidanju, uništavanju ili ograničavaju funkcionalnosti bilo kog računarskog softvera, hardvera ili telekomunikacijske opreme povezane s uslugom PICKBOX NOW, uključujući i računarske viruse ili bilo koji drugi računarski kôd, datoteke ili programe.

Dostupnost serija i filmova za gledanje je promenljiva, serije i filmovi će odlaziti iz ponude ako društvo PICKBOX više nema prava na prikazivanje određenog sadržaja, odnosno nakon isteka tzv. licence ili interne odluke društva. Kvalitet prikaza striminga serija i filmova može da se razlikuje od računara do računara i od uređaja do uređaja, a na nju mogu da utiču različiti faktori poput Vaše geografske lokacije, dostupnog protoka i/ili brzine Vaše internet veze, za šta društvo PICKBOX d.o.o. nije odgovorno.

PICKBOX NOW striming softver razvijen je od strane PICKBOX d.o.o. ili za PICKBOX d.o.o. i napravljen je kako bi omogućio striming sadržaja sa stranicama www.pickboxnow.com kroz uređaje. Ovaj softver može da se razlikuje zavisno od Vašeg uređaja i medija, a funkcionalnosti se mogu razlikovati i zavisno od samog uređaja.

PRIHVATATE DA ĆETE PRIMATI, BEZ DODATNOG OBAVEŠTENJA ILI UPOZORENJA, AŽURIRANE VERZIJE PICKBOX NOW I POVEZANIH SOFTVERA OD TREĆE STRANE. NE PREUZIMAMO ODGOVORNOST NITI NA NEKI DRUGI NAČIN GARANTUJEMO FUNKCIONISANJE TIH UREĐAJA, UKLJUČUJUĆI I TRAJNU KOMPATIBILNOST UREĐAJA S NAŠOM USLUGOM.

Ako je Vaš uređaj s uslugom PICKBOX NOW prodat, izgubljen ili ukraden, molimo da ga deaktivirate. Ako ne uspete da odjavite ili deaktivirate svoj uređaj, naknadni korisnici mogu da pristupe usluzi PICKBOX NOW preko Vašeg naloga i mogu da pristupe određenim informacijama o Vašem nalogu.

 

Članstvo

Članstvo je naplatno. Posebni detalji o vrsti članstva na PICKBOX NOW nalaze se na veb-stranici www.pickboxnow.com u  rubrici Postavke. Neke oblike promotivnih članstava i perioda mogu da nude treće strane u skladu s odredbama o njihovim proizvodima i uslugama. Društvo PICKBOX d.o.o. nije odgovorno za proizvode i usluge koje nude treće strane.

Društvo PICKBOX d.o.o. zadržava pravo izmene, prekida ili ispravki vrsta članstava.

VRSTE ČLANSTAVA

Vrsta članstva zavisi od načina kupovine (jednokratna ili obnavljajuća) i dužine trajanja aktivacije.

Jednokratno članstvo je pretplata kojom korisnik dobija mogućnost korišćenja usluge PICKBOX NOW na unapred izabrani period i traje do isteka paketa, tj. unapred izabranog perioda. Nakon isteka jednokratne kupovine, usluga se ne produžuje automatski, nego korisnik treba ponovo da je aktivira.

Obnavljajuće članstvo je pretplata na uslugu PICKBOX NOW koju korisnik može da aktivira kreditnom karticom ili uslugom PayPal-a, a koja se automatski produžuje svakog meseca uz mogućnost otkazivanja usluge u bilo kom trenutku. Ako korisnik želi da otkaže obnavljajuću kupovinu, potrebno je da je otkaže na odgovarajućem mestu. Otkazivanjem usluge PICKBOX NOW korisnik otkazuje uslugu na koju se prethodno pretplatio, ali ona je i dalje aktivna do datuma isteka usluge tj. paketa. Takođe, PICKBOX d.o.o. već uplaćeni novac za obnavljajuću kupovinu nije dužan da vrati nakon otkazivanja usluge, to jest za mesec u kom je usluga otkazana, jer je ista aktivna do isteka paketa.

AKTIVNO ČLANSTVO/PRESTANAK AKTIVNOG ČLANSTVA

Ako korisnik želi da koristi uslugu PICKBOX NOW, mora da ispunjava uslove, i to: a) da boravi na području u kom je ponuđena usluga PICKBOX NOW; b) mora da ima 18 godina ili onoliko koliko je potrebno za sticanje punoletstva u skladu sa zakonodavstvom svoje države ili područja. Osobe mlađe od 18 godina ili maloletne osobe mogu da koriste uslugu PICKBOX NOW isključivo uz prisustvo roditelja ili staratelja, preko naloga roditelja ili staratelja, i podležu ovim Uslovima korišćenja; c) pristup internetu.

Usluga PICKBOX NOW, kao i svi sadržaji koji se gledaju preko te usluge, služe isključivo za sopstvenu i nekomercijalnu upotrebu.

Za vreme trajanja članstva u PICKBOX NOW, korisnik stiče ograničenu, neekskluzivnu, neprenosivu dozvolu pristupa usluzi PICKBOX NOW i gledanju serija i filmova preko usluge koja omogućava gledanje u stvarnom vremenu (isključiva striming baza u tu svrhu). Osim prethodno pomenute dozvole, nijedno pravo, kao ni pravo vlasništva ili autorsko pravo, ne prenosi se na korisnika.

Unutar jednog korisničkog paketa možete da prijavite više uređaja, a istovremeno možete da gledate 2, 3 ili 4 (u zavisnosti od kupljenog paketa) sadržaja iz ponude.

Da bi se aktiviralo članstvo, korisnik mora da uplati izabrani paket za pristup usluzi PICKBOX NOW, čime dobija pristup serijama i filmovima na PICKBOX NOW.

Aktivno članstvo produžuje se doplatom, a prestaje nakon isteka plaćenog perioda ili ukidanjem korisničkog naloga.

 

Akcijska prodaja

Kompanija PICKBOX d.o.o. može periodično da stavlja određene usluge na akcijsku prodaju.

Svi uslovi korišćenja koji su sadržani u posebnim i akcijskim ponudama i materijalno su različiti od opštih Uslova korišćenja biće krajnjem korisniku dati na uvid prilikom registracije ili putem drugih načina komunikacije koji su mu dostupni. Akcijske usluge mogu biti dostupne svim kupcima pod istim uslovima, a mogu biti i dostupne određenim kupcima tačno određene grupe pod nediskriminišućim uslovima.

Uslovi akcijske prodaje biće detaljno opisani, posebno trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina, visina popusta i sl. Nakon isteka roka trajanja akcijske prodaje, kompanija PICKBOX d.o.o. za usluge neće primati nove narudžbine pod uslovima koji se odnose na akcijsku prodaju.

 

Cene

Cene PICKBOX NOW usluge  su izražene u evrima (EUR) za Republiku Hrvatsku, Republiku Sloveniju i Crnu Goru. Cene se prikazuju u konvertibilnim markama (KM) za Bosnu i Hercegovinu, makedonskom denaru (MKD) za Republiku Makedoniju, srpskom dinaru (RSD) za Republiku Srbiju.

Cene su iskazane uz obračunati PDV kada je to primenjivo, konačne su za kupca i važe za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupovine.

Proces upisivanja cene na stranicu za svaku uslugu podložan je kontroli na više nivoa.

U slučaju da cena omaškom bude pogrešno naznačena, PICKBOX d.o.o. će biti prisiljen da obavesti korisnike o nastaloj situaciji, pogrešno izraženoj ceni za određeni proizvod i nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbini kupca.

 

Konverzija cena

Konverzija cena izraženih u konvertibilnim markama obavlja se u EUR dnevno, po promeni, prema srednjem kursu Hrvatske narodne banke. Konverzija cena izraženih u srpskom dinaru i makedonskom denaru obavlja se početkom svakog meseca, prema kursnoj listi koju izdaje Hrvatska narodna banka.

Društvo PICKBOX d.o.o. za usluge nije odgovorno za razlike u kursnim listama koje koristi matična banka izdavač korisnikove kartice u odnosu na one koje koristi društvo PICKBOX d.o.o. za usluge i napominje da može doći do minimalne promene iznosa koji se stvarno naplaćuje sa korisnikove kartice od strane matične banke izdavača korisnikove kartice.

Prilikom kupovine, cena može da odskače od oglašene cene zbog konverzija ili dodatnih naknada koje servisi za kupovinu naplaćuju za transakcije obavljene preko njih. Društvo PICKBOX d.o.o. ne odgovara za ranije navedeno i ne može da predvidi takve dodatne troškove. Pre samog plaćanja, servis će prikazati iznos koji namerava da naplati, a korisnik uvek može da odustane od same kupovine i da se odluči za uplatu drugim putem.

 

Načini plaćanja

Plaćanje je moguće sledećim kreditnim karticama: Diners, Visa i MasterCard.


1. Plaćanje putem CorvusPay usluge

Na plaćanje putem CorvusPay usluge primenjuju se opšti uslovi poslovanja Corvusa dostupni na sledećem linku: https://www.corvuspay.com/en/terms-of-use-end-customers/#


2. Plaćanje putem PayPal usluge

Na plaćanje putem PayPal usluge primenjuju se opšti uslovi poslovanja PayPala dostupni na sledećem linku:https://www.paypal.com/hr/webapps/mpp/ua/useragreement-full

3. Virmansko plaćanje

Dostupno je samo za korisnike koji se nalaze na području Republike Hrvatske. Takvi korisnici na zahtev mogu da zatraže neobavezujuću ponudu sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji je potrebno uplatiti vrednost narudžbine. Nakon što uplata bude primljena i evidentirana, društvo PICKBOX d.o.o. će uplatiocu omogućiti korišćenje naručene usluge.

NAPOMENA: za virmanske uplate, usluga se isporučuje/omogućava nakon što je uplata proknjižena. Vreme potrebno za knjiženje zavisi od uslova poslovanja korisnikove banke i banke društva PICKBOX d.o.o.

Pri uplati je izuzetno važno upisati tačan poziv na broj, jer tek taj podatak obezbeđuje pravovremenu evidenciju uplate i omogućavanje korišćenja usluge. Društvo PICKBOX d.o.o. nije odgovorno za nepravovremenu aktivaciju usluge kupcu u slučaju kupčevog pogrešnog unosa podataka za uplatu naznačenih u ponudi.

Izdavanje računa

Nakon evidentiranja uplate,društvo PICKBOX d.o.o. će izdati odgovarajući račun za plaćenu uslugu. Račun će biti dostupan/poslat kupcu preko veb-prodavnice ili putem imejla.

Izdavanje računa u papirnom obliku moguće je samo uz kupčev izričit pisani zahtev.

Korisnik prilikom kontakta za izdavanje računa sa društvom PICKBOX d.o.o. treba da navede svoju imejl adresu s kojom je registrovan kako bi uspešno mogao da se identifikuje korisnički nalog.

 

Lozinke i pristup nalogu

Korisnik koji je otvorio nalog na usluzi PICKBOX NOW i čija su se kartica ili račun teretili za plaćanje ovde se navodi kao vlasnik naloga. Vlasnik naloga ima pristup i kontrolu nad nalogom PICKBOX NOW. Vlasnik naloga ostvaruje kontrolu nad nalogom preko lozinke sopstvenog naloga i na taj način zadržava isključivu kontrolu. Vlasnik naloga je dužan da lozinku čuva kao tajnu. Ako vlasnik naloga želi da zabrani drugima da kontaktiraju službu za korisnike PICKBOX NOW i potencijalno menjaju kontrolu vlasnika naloga, vlasnik naloga ne sme da otkrije detalje načina plaćanja (npr. poslednje četiri cifre svoje kreditne ili debitne kartice) povezane s njegovim nalogom.

Vlasnik naloga je odgovoran za ažuriranje i održavanje istinitosti i tačnosti informacija koje daje društvu PICKBOX d.o.o., a koje se odnose na njegov nalog.

Kako bismo Vam omogućili jednostavniji pristup Vašem nalogu i pomogli da upravljate uslugom PICKBOX NOW, PICKBOX NOW implementira tehnologiju koja nam omogućava da Vas prepoznamo kao vlasnika naloga i damo Vam direktan pristup Vašem nalogu, bez potrebe za ponovnim upisivanjem lozinke ili drugih identifikatora korisnika kada ponovo posećujete uslugu PICKBOX NOW, što uključuje pristup preko uređaja PICKBOX ili veb-stranice.

DELEĆI LOZINKU ZA USLUGU PICKBOX ILI DOPUŠTAJUĆI DRUGIMA PRISTUP SVOM NALOGU, VLASNIK NALOGA POTVRĐUJE DA PREUZIMA ODGOVORNOST DA SE ČLANOVI KOJIMA JE DOPUSTIO PRISTUP SVOM NALOGU PONAŠAJU U SKLADU S USLOVIMA KORIŠĆENJA, PA JE VLASNIK NALOGA ODGOVORAN ZA POŠTOVANJE OVIH USLOVA KORIŠĆENJA OD TAKVIH TREĆIH OSOBA.

 

Odricanje od garancije i ograničenje odgovornosti

Krajnji korisnik se slaže da internet stranicu www.pickboxnow.com koristi isključivo na sopstvenu odgovornost, tako da društvo PICKBOX d.o.o. ne odgovara:

(a) za posledice koje mogu nastati korišćenjem internet stranice www.pickboxnow.com,

(b) za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe date preko internet stranice www.pickboxnow.com.

PICKBOX d.o.o. ne odgovara za eventualnu štetu koja bi nastala korišćenjem usluge PICKBOX NOW.

Društvo PICKBOX d.o.o. može da raskine poslovni odnos, ograniči i ukine korišćenje usluge s bilo kojim svojim krajnjim korisnikom u bilo kom trenutku bez navođenja razloga. Društvo PICKBOX d.o.o. zadržava pravo da trenutno ukine bilo koje lozinke ili korisničke naloge krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja krajnjeg korisnika koje društvo PICKBOX d.o.o, prema svojoj diskrecionoj oceni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštovanja Uslova korišćenja od strane krajnjeg korisnika, i ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi korisniku time mogla da bude naneta.

Na uslove poslovanja i korišćenja stranica www.pickboxnow.com i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primenjuju se prvenstveno ovde navedeni Uslovi korišćenja, osim u slučaju da se ugovorne strane dogovore drugačije.

Na sve odredbe koje nisu uređene ovim Uslovima korišćenja sekundarno se primenjuju odredbe važećeg Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obaveznim odnosima.

 

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Korisnik može jednostrano da raskine Ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja Ugovora, bez navođenja razloga. Da bi korisnik mogao da ostvari pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora, mora da obavesti PICKBOX d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora pre isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslatom poštom, ili elektronskom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektronske pošte, a može da koristi i priloženi primer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine ovaj Ugovor, PICKBOX d.o.o. će izvršiti povraćaj novca koji je od korisnika primio bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primljena korisnikova odluka o jednostranom raskidu Ugovora. Povraćaj novca biće izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu.

Primerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj internet stranici možete elektronski da popunite i pošaljete.

Potvrdu o prijemu obaveštenja o jednostranom raskidu Ugovora dostavićemo Vam, bez odlaganja, elektronskom poštom.

 

NACRT OBRASCA ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 

Ime, prezime i adresa potrošača: ______________________________________________

 

Prima: PICKBOX d.o.o. za usluge, Radnička cesta 52, 10000 Zagreb

 

imejl: ____________________, fax ____________________

 

Ja __________________________________________________ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor za pružanje sledeće usluge_______________

 

naručene/primljene dana_______________.

 

Potpis potrošača:_______________________________________

(samo ako se ovaj obrazac popunjava na papiru)

 

Datum: ______________

 

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je ugovor o uslugama društvo PICKBOX d.o.o. u potpunosti ispunilo, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak korisnika i uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora kada je reč o isporuci digitalnog sadržaja koji nije isporučen na telesnom mediju ako je ispunjenje Ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak korisnika i uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

 

Pokloni i promocije

Zadržavamo pravo da ponudimo poklon-pretplatu koja može da se kupi na našim veb-stranicama. Vaša kartica ili račun biće terećen za svaku kupljenu poklon-pretplatu.

Promotivni kodovi mogu da se iskoriste na našoj veb-stranici. Promotivni kodovi mogu da se koriste samo jedanput i ne mogu da se zamene za novac, preprodaju ili kombinuju s drugim ponudama, uključujući probni period.

Ako ste primili promotivni kod preko ponude od strane treće osobe, mogu da se primenjuju dodatna ograničenjau skladu sa pravilima poslovanja/opštim uslovima treće osobe-ponuđača.

 

Intelektualno vlasništvo i stvarna prava

Usluga PICKBOX NOW je privatno vlasništvo.

Svi materijali koji se nalaze na internet stranici www.pickboxnow.com isključivo su pravo društva PICKBOX d.o.o. ili se koriste uz izričito odobrenje nosilaca autorskih prava, patenata, poslovnih tajni, nosilaca prava na žigovima i/ili dizajnu.

BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE ILI MENJANJE NA DRUGI NAČIN SADRŽAJA INTERNET STRANICE BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA DRUŠTVA PICKBOX d.o.o. STROGO JE ZABRANJENO!

Internet stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, patentima, žigom, poslovnom tajnom, dizajnom, kao i druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, muziku, zvuk, kao i ceo sadržaj internet stranice www.pickboxnow.com, a u skladu s propisima Republike Hrvatske.

Krajnji korisnik ne sme da menja, objavljuje, prenosi, učestvuje u prenosu ili prodaji, stvara izvedenice, ili da na bilo koji način iskorišćava bilo koji sadržaj, u celosti ili delimično. Krajnji korisnik može da preuzima, ispisuje i čuva materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu sopstvene upotrebe. Nije dopušteno kopiranje, redistribucija, prerada, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja društva PICKBOX d.o.o. i nosioca autorskog prava.

Kršenje Uslova korišćenja može da dovede do pokretanja parničnih i drugih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinioca zbog kršenja autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva.

 

Nadležnost suda, merodavno pravo i odgovornost korisnika

Sedište društva PICKBOX d.o.o. je u Zagrebu, Republika Hrvatska. U slučaju bilo kakvog spora ili zahteva, želeli bismo da pokušamo da rešimo takve sporove mirnim putem preko naše korisničke podrške.

Za sporove koji mogu da nastanu kao posledica korišćenja internet stranice i usluge PICKBOX NOW (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) nadležan je sud u Zagrebu i takvi sporovi se rešavaju u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Korišćenjem internet stranice i usluge PICKBOX NOW krajnji korisnik pristaje na to da je za bilo koji spor ili zahtev proizašao iz ovih Uslova korišćenja, ili koji je u vezi s ovim Uslovima korišćenja, ili u vezi s njihovim sprovođenjem, nadležan sud u Zagrebu, a merodavno hrvatsko pravo.

Ranije navedene odredbe ne umanjuju Vaše pravo na podnošenje tužbe u skladu sa važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

 

Aplikacije

Možete da se susretnete sa aplikacijama treće strane, uključujući, ali bez ograničenja, veb-stranice, vidžete, softvere ili druge softverske alate (dalje u tekstu „Aplikacije“) koje su povezane s uslugom PICKBOX NOW.

Aplikacije mogu da preuzmu podatke vezane za Vaš nalog PICKBOX NOW i Vaše aktivnosti, i da na druge načine prikupe podatke od Vas. TAKVE APLIKACIJE SU U VLASNIŠTVU ILI NJIMA UPRAVLJAJU TREĆE STRANE KOJE NISU POVEZANE ILI NISU SPONZORISANE OD STRANE DRUŠTVA PICKBOX d.o.o. APLIKACIJE KORISTITE PREMA SOPSTVENOJ ODLUCI I NA SOPSTVENU ODGOVORNOST.

 

Korišćenje datih Informacija

PICKBOX d.o.o. zadržava pravo da koristi sve primedbe, informacije, ideje, mišljenja, koncepte ili tehnike, ili bilo koji drugi materijal koji se nalazi u bilo kojoj komunikaciji koju nam uputite, uključujući i odgovore na upitnike ili postove na usluzi PICKBOX NOW, uključujući veb-stranicu www.pickboxnow.com i korisnički interfejs, bez ikakve naknade, potvrde ili uplate u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda i stvaranje, izmenu ili poboljšanje usluge PICKBOX NOW.

Osim toga, pristajete da ne tražite nikakva „moralna prava“ na povratne informacije do mere koja je u skladu s primenjivim zakonom Republike Hrvatske.

Uzmite u obzir da PICKBOX d.o.o. ne prihvata netražene materijale ili ideje za serije i filmove i nije odgovoran za sličnosti bilo kog dela sadržaja ili programa na bilo kom mediju s materijalima ili idejama poslatim društvu PICKBOX d.o.o. Ako nam pošaljete netražene materijale ili ideje, činite to svesni da za to nećete dobiti nikakvu dodatnu naknadu i odričete se svih oblika potraživanja prema PICKBOX d.o.o. i njegovim povezanim društvima za korišćenje tih materijala i ideja, čak i ako su materijal ili ideja koji se koriste znatno slični materijalu ili ideji koju ste poslali.

 

Korisnička podrška

Ako Vam zatreba pomoć oko korisničkog naloga, kliknite na FAQ (Česta pitanja). Tamo ćete naći odgovore na često postavljana pitanja i informacije kako direktno kontaktirati predstavnika korisničke podrške.

 Za sva dodatna pitanja koja niste našli u “Čestim pitanjima”, molimo da pošaljete upit na info@pickboxnow.com. U slučaju kontradikcije između ovih Uslova korišćenja i informacija koje ste dobili od Korisničke podrške ili s drugih delova naše veb-stranice, prednost imaju ovi Uslovi korišćenja.

 

POLITIKA PRIVATNOSTI – POLITIKA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA PICKBOX

PICKBOX d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću sa sedištem u Zagrebu, Radnička cesta 52, OIB: 03331453241 (dalje: PICKBOX) obavezuje se na zaštitu Vaših ličnih podataka na osnovu Opšte uredbe o zaštiti podataka, EC 2019/679 (GDPR).

PICKBOX d.o.o. prepoznaje važnost zaštite privatnosti, bezbednosti i zaštite podataka za korisnike naših usluga i svih osoba koje s nama stupe u kontakt, zato je naš cilj da ponudimo zaštitu za sve naše operacije i da implementiramo dosledne pravilnike i procedure.

Ova izjava o zaštiti privatnosti informiše Vas o našim praksama zaštite i mogućnostima odabira načina, prikupljanja i korišćenja podataka o Vama. Ova izjava o zaštiti privatnosti se odnosi na sve veb-stranice društva  PICKBOX d.o.o, domene, usluge, aplikacije i proizvode, kao i na sve naše zaposlene.

Molimo Vas da Politiku privatnosti ‐ Politiku zaštite ličnih podataka PICKBOX d.o.o. (u daljem tekstu Politika privatnosti) povremeno proverite s obzirom na moguće izmene koje će biti prikazane na stranici.

Ova Politika privatnosti definiše PICKBOX d.o.o. politiku prema prikupljanju, korišćenju, otkrivanju i prenosu Vaših ličnih podataka. Korišćenjem, posećivanjem ili pregledanjem PICKBOX NOW prihvatate i saglasni ste s našim praksama prema ličnim podacima opisanim u nastavku.

 

Svrha prikupljanja ličnih podataka

Lične podatke prikupljamo pre svega zbog obezbeđivanja pružanja tražene usluge i što efikasnijeg odgovora na Vaš upit.

 

Vreme trajanja politike privatnosti

U trenutku dostavljanja Vaših podataka, Vi pristajete na kontakt s nama i time nam dajete pravo da obrađujemo Vaše lične podatke u skladu sa naznačenom svrhom. Zaštita privatnosti Vaših podataka je trajna.

 

Prikupljanje ličnih podataka

Podaci koje prikupimo preko platformi poput Google Analytics, Google AdWords, Facebook ili Midas su anonimizovani, što znači da ne uparujemo lične podatke sa ostalim parametrima (npr. Vaše ime i prezime sa ostalim podacima koji se odnose na korišćenje naših usluga). Drugim rečima, kolačići preko kojih prikupljamo takve podatke ne sadrže podatke po kojima korisnici mogu da se identifikuju. U slučaju da su postavke Vaše konfiguracije postavljene na način da odbijate prikupljanje nekih podataka – podaci neće biti prikupljeni i sačuvani (npr. blokiranje kolačića). U slučaju da ste odabrali takvu opciju, ne garantujemo optimalno korisničko iskustvo.

Zadržavamo pravo da pratimo Vašu interakciju s nama i da prikupljamo podatke koji se odnose na Vas i Vaše korišćenje naše usluge, uključujući, ali ne ograničavajući se na Vašu onlajn aktivnost, korespondenciju, uređaje i podatke o softveru (npr. operativni sistem ili internet pretraživač).

Podaci koje prikupljamo su naročito:

Ime i prezime, imejl adresa i/ili broj telefona – podatke možemo da koristimo samo u slučaju da ih navedete sami (npr. putem kontakt forme ili imejlom),

Kolačići /cookies/pixels – automatski prikupljamo uopštene podatke poput vremena provedenog na stranicama, lokacija korisnika, vrstu uređaja. Kolačiće i pixele prikupljamo putem Google Analytics, Google AdWords i/ili Facebook platforme.

Podatke koje prikupimo koristimo za:

Interno generisanje izveštaja – korisničko iskustvo nam je važno i iz istog razloga konstantno želimo da unapređujemo naše usluge,

Za prilagođavanje sadržaja – traženje informacija o lokaciji ili postavci konfiguracije kako bismo prilagodili jezik interfejsa i/ili dostupni sadržaj,

Marketinške aktivnosti – prikupljene podatke koristimo u svrhu oglašavanja putem platformi /kanala oglašavanja poput njuzletera, Google AdWords, Google AdWords remarketinga, Facebook i Facebook remarketinga.

U slučaju da želite da se Vaši podaci izuzmu sa Google ili Facebook oglašivačke mreže, molimo Vas da posetite sopstvene korisničke profile na navedenim platformama i da izmenite svoje postavke koje se odnose na oglašavanje, oglašivačke aktivnosti i deljenje ličnih podataka.

U slučaju da imate nekih pitanja ili želite da se Vaši podaci izuzmu iz naših baza (u slučaju kada je to moguće) molimo da nas kontaktirate putem imejla: info@pickboxnow.com.

 

Sadržaj politike privatnosti

Vaše lične podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu s odredbama Opšte uredbe o zaštiti podataka, EC 2019/679. Prikupljene podatke ćemo čuvati na primeren način i obezbediti njihovu poverljivost. Prikupljene podatke nećemo prosleđivati trećim osobama bez Vašeg izričitog dopuštenja.

Prikupljamo samo one lične podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne zahtevamo od Vas da nam pošaljete te podatke kako bismo Vam omogućili pristup na svoje stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka nego što je zaista potrebno za učešće u nekoj aktivnosti na našim stranicama.

PICKBOX NOW Vam neće slati neželjenu poštu. PICKBOX d.o.o. ne odgovara za slučajnu grešku ili grešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zagarantovane zaštite Vaših podataka, ali garantuje da će greška biti otklonjena, ako je to moguće, što pre.

Ne prodajemo, ne prenosimo i ne otkrivamo lične podatke koje prikupimo nikome izvan PICKBOX d.o.o. bez Vaše dozvole, (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje/omogućavanje usluge). Od ovoga se izuzimaju slučajevi u kojima je prodavac po valjanom nalogu ovlašćenih državnih tela, u skladu sa zakonom, dužan da dostavi ili dopusti uvid u lične podatke kupca.

PICKBOX d.o.o. prikuplja lične podatke kupca samo u meri u kojoj su nužni za ispunjenje njegove obaveze, za informisanje o novim i akcijskim proizvodima i dostavu promotivnih materijala, unapređenje odnosa s kupcima, kao i radi provere drugih podataka potrebnih za onlajn kupovinu.

Kupac ima pravo da zatraži dopunu, ispravak ili izmenu netačnih ličnih podataka. PICKBOX d.o.o. redovno daje kupcu mogućnost izbora korišćenja njegovih podataka, uključujući mogućnost odluke želi li ili ne da se njegovo ime ukloni sa lista koje se koriste u marketinške svrhe.

 

Tajnost podataka

Želimo jasno da naglasimo da prilikom poseta ovim stranicama Vaši lični podaci ostaju tajni, osim ako ne želite da ih dobrovoljno otkrijete drugim stranama.

Podaci pokriveni sistemom politike privatnosti:

Ime i prezime, Datum rođenja, Adresa stanovanja, Imejl adresa, Broj telefona i/ili faksa, Lični identifikacioni broj (OIB), ostali podaci koje razmenite s nama, a izričito nas obavestite da želite da ostanu tajni.

 

Bezbednost podataka

Radi bezbednosti podataka na našim serverima globalne mreže i kako bismo obezbedili pristupačnost usluge svim korisnicima, ovaj sistem koristi softver koji prati posete na mreži i prepoznaje neovlašćene pokušaje slanja ili izmene podataka, kao i one koji bi mogli da uzrokuju štetu na neki drugi način.

Neovlaćeni pokušaji slanja ili izmene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

 

Kontrola

Svaka osoba ima pravo na uvid u svoju zbirku ličnih podataka, da zahteva pristup svojim ličnim podacima i da ih menja, pravo na ispravak, zaborav, ograničenje obrade, prigovor i prenos podataka, i u svakom trenutku sme da otkaže odobrenje za korišćenje ličnih podataka, da zahteva izmenu podataka ili brisanje iz baze podataka.

To možete da uradite tako što pošaljete zahtev našem službeniku za zaštitu podataka putem imejl adrese info@pickboxnow.com, pisanim putem ili lično, dolaskom na našu adresu.

 

Upotreba kolačića (cookies)

Kako bismo olakšali pregledanje naših internet stranica, naši serveri globalne mreže mogu da koriste kolačiće. Reč je o veoma malim tekstualnim datotekama koje server postavlja na računar korisnika u svrhu praćenja odabira pojedinih jezičkih varijanti naših stranica, kao i prilikom ulaska na delove stranica koje zahtevaju unos korisničkog imena i lozinke. Kolačići ne mogu da se koriste za pokretanje programa ili postavljanje virusa na Vaš računar. Potrebno je prihvatiti ili odbiti kolačiće na našim veb-stranicama, i ukoliko je Vaš internet pretraživač tako postavljen, postoji mogućnost pregleda bez upotrebe kolačića.

 

Poruka Elektronskom Poštom

Kada nam šaljete elektronsku poštu (e‐poštu) sa ličnim podacima po kojima je moguće identifikovati Vas, bilo putem e‐pošte s pitanjem ili komentarom, ili obrascem koji nam dostavljate elektronskom poštom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja Vaših zahteva.

 

Linkovi

Činimo sve što je u našoj moći kako bismo obezbedili da sva preusmeravanja sa naših internet stranica upućuju na internet stranice koje ne sadrže ilegalan i/ili štetan sadržaj. Međutim, stranice i adrese na mreži brzo se menjaju i ne možemo uvek da garantujemo za sadržaj svake adrese na koju Vas usmerimo. Ako imate bilo kakva pitanja ili sumnje u vezi s našom Politikom privatnosti, ili u vezi sa svojim iskustvima s ovom internet adresom, molimo Vas da nam se javite.

 

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate pitanja vezana za privatnost, molimo da kontaktirate službenika za zaštitu podataka PICKBOX d.o.o.:

Ime i prezime predstavnika: Marijana Gredelj

E-mail: info@pickboxnow.com

Adresa: Radnička cesta 52, 10 000 Zagreb

Učitavanje...